Úvodní stránka » Digital learning

Pro plnohodnotné uplatnění jedince ve společnosti 21. století jsou nezbytné schopnosti účelně a efektivně pracovat s digitálními technologiemi a chápat základní principy, na kterých tyto technologie fungují. Pracovníci s mládeží ze 6 zemí definovali společný problém, který v současné době řeší při práci s mladými lidmi a chtějí ho řešit - mezi mladými lidmi se šíří xenofobie, národnostní a rasová nesnášenlivost, agresivita, radikalizace mládeže. Organizace, které s mládeží pracují, se domnívají, že i oni musí přispět k tomu, aby mladí lidé pochopili, naučili se a ctili postupy, které tomuto problému budou předcházet. Virtuální počítačový svět, přesněji elektronické médium, tvořící světovou, globální počítačovou síť, která je základem on-line komunikace. Kyberprostor umožňuje uživatelům komunikovat, sdílet a vyměňovat si informace a nápady, hrát hry, účastnit se diskuzí na sociálních fórech, provádět obchodní transakce a také hodně škodit! Kyberprostor je pátou dimenzí našeho bytí – realitou, se kterou a ve které se musíme naučit žít. Dnešní děti a dospívající představují generaci "zaplavenou" médii, generaci, jejíž každodenní život je mediálními technologiemi a konzumací mediálních obsahů zcela prosycen. Jsou pracovníci s mládeží dostatečně vybaveni znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, které umožní „ukázat“ mladým „hranici“, kdy jim nové technologie pomáhají a kdy již škodí? Dokáží pracovníci s mládeží bezpečně fungovat v kyberprostoru? Do jaké míry ovlivňují pracovníci s mládeží svým chováním v tomto prostoru mládež? Dokáží vysvětlit mladým, že útěk z tohoto prostoru může být občas i výhrou?
Možnost bojovat proti šíření xenofobie, národnostní a rasové nesnášenlivost,i agresivitě, radikalizaci mladých lidí v „páté dimenzi“ je dle našeho mínění nedostatečně využívaná a my máme ambici to změnit.
Projekt řeší celoevropský problém, který je třeba řešit na evropské úrovni a je v souladu s cíli  vzdělávacího programu Erasmus+. Naplňuje cíle strategie Evropa 2020 a prosazuje evropské hodnoty v souladu s článkem 2 Smlouvy o Evropské unii. Projektový záměr odpovídá prioritám vzdělávacího programu Erasmus+ v roce 2017.

Hlavní cíl  mobility pracovníků s mládeží:
Umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady, metody a chyby, kterých se dopouštějí.

V rámci projektu budou použity metody formálního, informálního a neformálního vzdělávání. Výstupy projektu budou volně dostupné na internetu.

FOTOGALERIE

Aktualizovala: MB, leden 2018