Projekt "Opportunities for young people in EU" reaguje na aktuální problémy Evropské unie a hledá způsoby, kterými by mladí lidé mohli přispět k jejich řešení. Projekt je zaměřený na vzájemné obohacování témat týkajících se Evropské unie a jejich šíření s cílem podpořit reflexi a diskuzi o otázkách EU a rozšířit povědomí a vědomosti o Evropské unii a jejích procesech a hodnotách, na kterých je založena.
 
Šest organizací a mládež ze 6 zemí  tímto projektem ukáže mladým lidem, pracovníkům s mládeží, politikům i široké veřejnosti způsob , možnou cestu ke snadnějšímu překonání současné krize - demokratické principy EU jsou chválihodné, ovšem každá demokracie potřebuje aktivní občany.

Hlavní cíl projektu:  
1. Přispět realizací projektu k dosažení cílů Strategie Evropa 2020 a to zejména 4. a 5. cíle
2. Poskytnout partnerským organizacím, pracovníkům s mládeží a samotné mládeži aktuální ucelený obraz o základních principech fungování Evropské unie a to formou propojení formálního a neformálního/informálního vzdělávání za účelem následných debat a diskuzí nad aktuálními tématy, která jsou řešena nejvyššími představiteli EU.

Specifické cíle projektu:
1. ukázat mladým lidem způsob jak se lze přizpůsobovat  Evropské unii v kontextu šíření hodnot, na kterých je založena
2. v rámci aktivit prakticky předvést  "Jednotu v rozmanitosti EU"
3. reagovat na potřeby mládeže a jejich řešení za pomoci Evropské unie
4. dát příležitost pracovníkům s mládeží a mládeži sdílet své zkušenosti, podílet se a zapojovat se do projektu ve všech jeho fázích
5. zaměřit se na sociální integraci, rovnost a inkluzi všech osob, bez jakékoli diskriminace
6. propojit  formální a neformální vzdělávání a celoživotní učení
7. dojít k závěru, že všichni jsme Evropané a bojujeme proti xenofobii, rasové nesnášenlivosti, rasismu a diskriminaci
8. vytvářet stále užší svazek mezi organizacemi a mladými, obecně mezi národy Evropy v souladu se Smlouvou o Evropské unii
9. nabýt nových zkušeností, znalostí a kompetencí a následně být schopen užít je v reálném životě

V rámci projektu budeme sdílet zkušenosti pracovníků s mládeží, jak mladí lidé vnímají aktuální situaci uvnitř/mimo Evropskou unii, jaké mají postoje a názory ohledně EU. Zda mají dostatek informací a kde tyto informace shánějí. Zda si uvědomují sílu v jednotě Evropské unie a možnosti, které jim přináší to, že jsou součástí evropské komunity. Pracovníci s mládeží se naučí a budou schopni srozumitelně mladým lidem vysvětlit historii Evropské unie, vývoji Evropské unie i uzavřené smlouvy. Budou umět dát mladým lidem odpověď na jejich otázky týkající se vystoupení UK z EU, migrační krize a možnosti jejího řešení, otázku vytvoření společné armády a další. Dokáží aplikovat metody a formy práce svých partnerů v projektu ve své zemi. Projekt by mohl být platformou vzniku mezinárodního projektu KA3 - kde by o výstupech z projektu diskutovala mládež s osobami s rozhodující pravomocí.

FOTOGALERIE

Aktualizovala: MB, leden 2018