Úvodní stránka » Aktuality ICM Jindřichův Hradec z.s. » Vysokoškoláci, jaké peníze můžete v průběhu studia získat?
Spousta vysokoškoláků počítá během svých studentských let každou korunu. Práce na plný úvazek v mnoha případech nepřipadá z časových důvodů v úvahu, a tak jsou odkázáni na výdělek z brigád, příjem z práce na poloviční úvazek nebo na peníze, které dostanou od rodičů. Mnozí ale zapomínají na peněžní podporu, kterou jim mohou poskytnout různé organizace, nebo dokonce přímo vysoká škola, kterou studují. Připravili jsme proto pro vás průvodce nejrůznějšími možnostmi, jak můžete po splnění určitých podmínek získat finance na studium u nás i v zahraničí a na vaše další výdaje.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů se v jedné ze svých částí věnuje stipendiím, která mohou vysokoškolští studenti během svého studia získat. Přiznávají jim je vysoké školy nebo jednotlivé fakulty podle stipendijního řádu. Kromě těchto stipendií jsou každoročně udělovány různé ceny a vysokoškolské vzdělávání studentů podporují i nadace. Pojďme se podrobněji věnovat jednotlivým druhům finanční podpory, které můžete během vašeho studia získat. 

Prospěchové stipendium

Studenti s nejlepšími studijními výsledky mohou získat prospěchové stipendium, které je jim přiznáno zpětně, tedy za předcházející úsek jejich studia, případně v prvním úseku studia navazujícího magisterského programu za studijní výsledky v předcházejícím bakalářském studijním programu. Podmínky pro jeho udělení si určuje každá vysoká škola nebo fakulta sama, pokud ho ale chcete získat, vaše známky by měly být logicky co nejlepší. Dalším rozhodujícím kritériem bývá i počet získaných kreditů a složených zkoušek. Výši stipendia stanovuje vedení fakulty. Podrobnější pravidla pro přiznání tohoto stipendia i jeho konkrétní výši najdete ve stipendijním řádu a dalších předpisech vaší vysoké školy nebo fakulty. Držíme vám palce, ať ho za nadcházející akademický rok 2017/2018 získáte.

Ubytovací stipendium

Studium mimo místo vašeho bydliště s sebou přináší spoustu výdajů. Část vynaložených peněz na ubytování a dopravu se vám ovšem může vrátit, a to formou tohoto stipendia. Podmínky pro jeho přiznání, jeho výši, způsob podávání žádostí, konkrétní termíny jejich podávání a další náležitosti naleznete ve stipendijním řádu a v předpisech vaší vysoké školy nebo fakulty. Požadavky škol vycházejí především z Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám, která vydává ministerstvo. Na ubytovací stipendium má tak například nárok student, který studuje v prezenční formě studia, v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhl standardní dobu studia a nestuduje v okrese výuky, kde má trvalé bydliště nebo v Praze, pokud má trvalé bydliště v Praze. 
Stipendium na podporu ubytování tak získáte po splnění určitých podmínek, ať už bydlíte na koleji, privátu nebo do školy denně dojíždíte. Na většině českých vysokých škol si ovšem musíte o ubytko v předem daném termínu zažádat, na což spousta studentů zapomíná. Podívejte se proto co nejdříve na stránky vaší školy nebo fakulty a zjistěte si, zda musíte podávat žádost o ubytovací stipendium, nebo vám bude přiznáno automaticky. V prvním případě si rovnou najděte termín, do kdy musíte tuto žádost odevzdat a dané datum si zapište do diáře a pořádně si ho zvýrazněte!

Sociální stipendium

Toto stipendium je určeno pro vysokoškolské studenty, kteří se ocitnou v tíživé finanční situaci, kdy jejich rodina nemá příjem vyšší než 1,5 násobek životního minima. Měsíční výše stipendia činí jednu čtvrtinu základní sazby minimální mzdy za měsíc, což k 1. lednu letošního roku znamenalo 2 750 korun měsíčně. Studenti prokazují svůj nárok na sociální stipendium vysoké škole písemným potvrzením, které jim na jejich žádost vydá příslušný úřad. Podrobnější podmínky pro přiznávají a vyplácení tohoto stipendia najdete ve stipendijním řádu a v dalších předpisech vaší vysoké školy nebo fakulty.
Na tomto místě je ještě vhodné zmínit několik sociálních dávek, na které máte za určitých podmínek nárok. Pokud příjem vaší rodiny nepřesáhne 2,4násobek životního minima, nedosáhli jste ještě věku 26 let, a soustavně se připravujete na budoucí povolání, máte od státu jakožto nezaopatřené dítě nárok na přídavek na dítě. Pro jeho přiznání je rozhodující hlavně potvrzení o příjmu posuzovaných osob za předcházející kalendářní rok. V současné době tato sociální dávka činí pro děti ve věku 15 až 26 let 700 korun měsíčně. Na příspěvek na bydlení má zase nárok rodina nebo jednotlivec v případě, že jim jejich nízké příjmy nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. Žadatelé o tuto sociální dávku musejí samozřejmě splňovat několik podmínek. Jednou z nich je, že musejí být vlastníky nebo nájemci daného bytu či domu a musejí v něm mít trvalý pobyt. Další rozhodující podmínkou jsou jejich příjmy, tedy pokud jim 30 procent rozhodného příjmu (v Praze 35 procent) nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (např. nájem, energie, vodné, stočné, odpady a vytápění), a zároveň těchto 30 procent (v Praze 35 procent) nepřesahuje normativní náklady na bydlení, které určuje stát. Podrobnější vysvětlení výše zmíněných a další rozhodujících podmínek pro získání těchto sociálních dávek včetně formulářů žádostí o ně najdete na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí
Vložila: MB